Przejdź do treści

Praca

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Projektant

 Wymagania: biegły angielski, mile widziane doświadczenie w branży.

Prosimy o przesłanie na adres: kadry@fenixsystems.eu umieszczając w temacie wiadomości swoje imię i nazwisko wraz z nazwą stanowiska.

Prosimy o dołączenie zgody w CV na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy zamieszczonej poniżej na stronie internetowej Fenix Systems sp. z o.o.*”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

* Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

Kandydat:

Każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

    administratorem danych osobowych Kandydata jest Pracodawca – Fenix Systems spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moczydłowie (05-530 Góra Kalwaria), przy ul. Długiej 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 00000137639, posiadającą NIP 1230916275, o kapitale zakładowym w wysokości 2.111.000,00 zł opłaconym w całości, tel. (22) 715-52-53
    dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

    w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania Umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
    w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda Kandydata [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

    dostawcy usług IT
    dostawcy usług księgowo-rachunkowych,
    dostawcy uslug z zakresu obsługi kadr i płac;

    dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez okres zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kandydata dotyczących zatrudnienia. W każdym jednak przypadku, dane Kandydata będą przechowywane przez Pracodawcę przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu okresu zatrudnienia;
    kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: mdo@fenixsystems.eu W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw, Kandydat może przesłać wniosek listownie na adres:

Fenix Systems Sp. z o.o.

Ul. Długa 40, Moczydłów;

05-530 Góra Kalwaria

lub drogą elektroniczną: mdo@fenixsystems.eu

    Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kandydata narusza postanowienia RODO;
    podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia;
    dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.