Przejdź do treści

Regulamin

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części:

RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Fenix Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Moczydłowie, adres: Ul. Długa 40, 05-530 Góra Kalwaria, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000137639, reprezentowana przez Juliana Krupskiego, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: mdo@fenixsystems.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. ​niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych.
  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu. 
 6. Udostępnianie danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator oświadcza ze firmy te przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
  2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do przenoszenia danych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    
 9. Informacja o dobrowolności podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
  2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.